Privacyverklaring The Villy

The Villy B.V. gevestigd aan Europalaan 28 D, 5232 BC, te ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

The Villy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor je deze informatie aan ons verstrekt hebt, tenzij we je specifieke toestemming verkrijgen om je te informeren over overige diensten van The Villy.
The Villy verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan je vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan word je daarvan op de hoogte gesteld.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Villy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Villy deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Villy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens kan The Villy jouw persoonsgegevens delen met andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Villy. Dat betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thevilly.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek.

The Villy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Villy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thevilly.com.

Contactgegevens:
Naam:  The Villy B.V.

Adres:  Europalaan 28 D

Postcode: 5232 BC

Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 440 02 50

Website: www.thevilly.com